Potato - Baking Foil Wrapped each

medium size PEI