White Stilton w/ Toffee Pieces

*not exactly as shown

Size